INFORMACE PRO VÁS

Pokyny k odletu na dovolenou

Detailní pokyny k cestě, nejsou-li zákazníkovi již známy z katalogu či uzavřené smlouvy, odesílá CK, jakmile je bude mít k dispozici (obvykle cca 7 dnů před začátkem zájezdu). Je-li termín začátku zájezdu v době kratší než 3 dny od závazné objednávky (sepsání smlouvy), budou pokyny zaslány obvykle obratem po zpracování smlouvy příslušnou CK. Je důležité na smlouvu vždy uvést aktuální e-mailovou adresu, telefonický kontakt a korespondenční adresu, na které se zákazník momentálně zdržuje.


Přeprava zavazadel v letadle

Přeprava zavazadel: Každý zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy, která je stanovena leteckou společností. Tuto informaci obdrží zákazník obvykle v pokynech před cestou, které budou zaslány cca 7 dní před zahájením zájezdu. Při nadváze zavazadel je zpravidla účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Zejména upozorňujeme na manikurní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfém) apod. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Sledujte prosím pečlivě instrukce k odletu zaslané Vám. CK doporučuje připojištění pro případ ztráty nebo poškození zavazadel. Jestli jsou zavazadla poškozená, opožděná, ztracená nebo zničená, musí zákazník podat stížnost písemně leteckému dopravci co nejdříve. V případě poškození odbavených zavazadel musí zákazník podat písemnou stížnost do 7 dnů, a pokud byla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech od data, kdy byla zavazadla zákazníkovi vydána. Vždy je nutno se prokázat palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle předaném letecké společnosti k přepravě.
Váhový limit pro přepravu zavazadel je 15kg/za osobu pro zapsané zavazadlo. Za každých 8 kg nadváhy u osoby se platí poplatek  cca 750 Kč.  Váha příručního zavazadla má být do 5kg a nezapočítává se.

Každý cestující může mít pouze 1 zapsané zavazadlo + 1 příruční zavazadlo.
 
Děti do 2 let (INF) nemají nárok na bezplatnou přepravu zavazadel.

Bezplatně se přepravují kočárky, dětské postýlky, sedačky pro děti, invalidní vozíky na suché nebo gelové baterie. Bezplatně se přepravují asistenční psi, doprovází-li nevidomé, hluché, či jinak postižené osoby.

Váha příručního zavazadla může být max. 5 kg a rozměry délka 56 cm, šířka 45 cm a hloubka 25 cm (přičemž součet těchto tří rozměrů může být max. 115 cm). Každý cestující může mít pouze 1 příruční zavazadlo.

Navíc si cestující může vzít na palubu následující předměty pro osobní užití:
•    dámská kabelka,
•    kabát, šál nebo přikrývka,
•    deštník nebo vycházková hůl,
•    malý fotoaparát, kamera nebo dalekohled
•    malý přenosný počítač,
•    četba na dobu letu,
•    jídlo pro dítě na dobu letu,
•    berle nebo podpěrné přístroje a zcela složitelný vozík pro invalidní osoby (který se z prostorových důvodů ukládá do nákladového prostoru letadla),
•    sedačka pro dítě v případě, že se vejde do uzavíratelné schránky nad hlavami cestujících.

Při sdružování váhy zavazadel nesmí váha jednoho zavazadla překročit 32kg. Platí pro 3 až více osob, které mají společné zavazadlo. U 2 osob je to max. 30 kg.

OBECNÝ POSTUP:
1) Cestující si u CK nahlásí dopředu nadváhu a uhradí ji v CK. Pokud klient nahlásí a uhradí nadváhu dopředu, je nutné, aby tuto informaci daný prodejce uvedl do cestovní smlouvy v kolonce Další doobjednané služby, popřípadě dodatečně poslal e-mailem k danému rezervačnímu číslu Cestovní Smlouvy, např. nadváha 15-23 kg nebo upřesnil jiný druh nadváhy (sportovní vybavení apod.). Uvedené služby je možné si zakoupit nejpozději 3 pracovní dny před odletem. Rezervace nadváhy za nižší cenu je možná pouze v případě, že cestující uhradí nadváhu v CK, úhrada před odletem na letišti není možná.
2) Pokud cestující nadváhu nenahlásí dopředu a neuhradí jí v CK, bude na letišti hradit vyšší sazbu, přímo u odbavení.
3) Jestliže cestující nahlásí dopředu navýšení váhy zavazadla až do hmotnosti 23 kg, a uhradí v CK nižší poplatek ve výši 500 Kč a přijde k odbavení s hmotností zavazadla převyšující 23 kg, (např. 25 kg), bude doplácet rozdíl ve výši  30 EUR/750 Kč do vyšší sazby 50 EUR/1250 Kč.

Tyto pravidla platí u letecké společnosti Travel Service, u jiných leteckých společností  mohou být váhové limity jiné. 

Je důležité se zavčas informovat , která letecké společnost zajišťuje Váš let


Letecká přeprava sportovního vybavení

Přeprava neskladných zavazadel (např. kolo, lyže, snowboard, potápěčské vybavení, padák, golfový bag, surfovaní prkno, kiteboard, rybářské pruty apod.) musí být nahlášena v CK již při rezervování zájezdu (většinou za poplatek). Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty zpravidla převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i CK. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a CK nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravovaném předmětu.

Cena

 • Golfový bag do 32 kg: cca 2 750 Kč/ 1 směr

 • Kolo do 15 kg: cca 1 250 Kč / 1 směr

 • Kolo do 32 kg: cca 2 750 Kč / 1 směr

 • Surf do 15 kg: cca 1 250 Kč / 1 směr

 • Surf do 32 kg: cca 2 750 Kč / 1 směr

 • Potápěčské vybavení do 15 kg: cca 1 250 Kč / 1 směr

 • Potápěčské vybavení do 32 kg: cca 2 750 Kč / 1 směr


Poškození a ztráta zavazadel v letecké dopravě

Odpovědnosti CK či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě: práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním  smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje  omezení  výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze smlouvy a toto omezení je uvedeno ve smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené v smlouvě.


Charterové lety

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (letence). První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.

CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.


Přeprava zvířat v letadle

Přeprava zvířat: Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek.

Počítejte s tím, že během letu musí být všechna zvířata ve speciálních přepravních boxech.

Cena

 • Cena pro jednosměrný let: cca od 1 250 Kč

 • Cena pro obousměrný let: cca od 2 500 Kč

Vyloučení z letecké přepravy
 

Vyloučení z přepravy: CK si vyhrazují právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně či fyzicky napadají zástupce CK nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o pořadateli zájezdu či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Zákazník je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu.


Pojištění na cesty

Před odjezdem se pojistěte. Zcela nezbytné je sjednání pojištění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez pojištění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace najdete na www.mzcr.cz.

Proč uzavřít cestovní pojištění?

Výjezd do zahraničí bychom neměli podceňovat z hlediska případných rizik i v případech, kdy jde o krátkodobý pobyt. Cestovní zdravotní pojištění při pobytu v cizině chrání před rizikem spojeným s náhlým onemocněním či úrazem. Sjednáním pojistné smlouvy se vyhnete mnohým komplikacím v případě náhlého onemocnění či úrazu, neboť náklady spojené s léčením v cizině mohou, v případě chybějícího pojištění, způsobit značné starosti a finanční potíže.

Upozorňujeme, že pojištění storna zájezdu je možné zakoupit pouze současně se zájezdem, později zakoupené pojištění na storno zájezdu nemůže být ze strany pořadatele zájezdu akceptováno.

Proč doporučujeme uzavřít komerční pojištění i do členských zemí EU?

Protože ze zákonného zdravotního pojištění český občan:

 • má nárok na náhradu nezbytné lékařské péče poskytnuté pouze ve státních zařízeních

 • nemá nárok na náhradu nákladů na převoz do ČR (při nemoci, úrazu či úmrtí)

 • nemá nárok na jakoukoliv asistenční službu

 • hradí stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci (za léky, zákroky, pobyt v nemocnici atd.)

 • vynaložená spoluúčast na škodě ve většině případů vysoko přesáhne částku, kterou by klient zaplatil při uzavření pojistné smlouvy 

Proč nespoléhat na cestovní pojištění zahrnuté do služeb u platebních karet? Cestovní pojištění je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí „v bezpečí“ a ani to nevíte nebo naopak spoléháte na pojistku, která Vám v případě potřeby neuhradí téměř nic. Některé produkty se například vůbec nevztahují na zimní sporty. Peněžní ústavy také „přibalují“ pojistku, která kryje např. jen riziko smrti úrazem a invalidity následkem úrazu, navíc s maximálním pojistným limitem např. jen 500 000 Kč. Pokud si ale klient připlatí, získá pro sebe i rodinu standardní krytí (limit na léčebné výlohy činí minimálně 1 milion Kč.). Součástí pojištění u platebních karet nemusí být připojištění pro případ storna zájezdu ze strany klienta, kdy výše stornopoplatků může dosáhnout až 100% a není možné je nárokovat po CK. Prosím ověřte si informace týkající se cestovního pojištění u Vašeho bankovního ústavu. V ceně zájezdu je vždy u CK i pojištění záruky pro případ úpadku CK (u zájezdů/služeb slovenských CK se toto pojištění povinně připlácí). Certifikát dokládající uvedené pojištění je zasílán formou odkazu v textu emailové zprávy, kterou klient obdrží spolu s návrhem smlouvy.


Cestovní doklady

Každý zákazník českého občanství je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas či při cestování do zemí tzv. Shengenského prostoru občanský průkaz. Občané ostatních států jsou povinni prověřit si podmínky vstupu do země na příslušné ambasádě státu, kam budou cestovat, případně států, na jejichž území v rámci dopravy vstoupí (průjezd zeměmi u autobusové dopravy, přestupy u letecké dopravy, atp.). Tyto úřady jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Zákazníci jsou povinni veškeré vízové formality zajistit sami ještě před vycestováním, nemají-li tyto zajištěny od CK.

Každé dítě musí mít svůj vlastní cestovní pas. Toto platí pro všechny děti, tj. i děti mladší 2 let. Do některých zejména arabských či muslimských zemí nemusí být vpuštěna samostatně cestující žena.

Upozorňujeme, že při cestách do některých zemí, např. do Egypta, je nutno vzít na vědomí, že imigrační úřady a letecké společnosti striktně kontrolují povinnost mít cestovní pas platný ještě minimálně 6 měsíců po plánovaném návratu z dovolené. V tomto případě tedy není možno cestovat na tzv. „rychlopasy“, tedy cestovní pasy vydávané ve zkrácené lhůtě 15 dnů s dobou platnosti 6 měsíců od vydání. Zákazník je povinen si aktuálnost těchto informací ověřit ještě před objednáním zájezdu u zastupitelského úřadu


Doporučení na cesty

Registrace zákazníků v projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD

Před vycestováním doporučujeme zákazníkům registraci v projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Registrace je zdarma a umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří poskytnou na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace poskytuje cestovatel vyplněním jednoduchého formuláře složeného ze čtyř částí: a) informace o cestovateli, b) informace o spolucestujících rodinných příslušnících, c) údaje o pobytu v zahraničí, d) kontaktní osoba v ČR.

Poskytnuté informace slouží MZV k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.


Poznávací zájezdy

Především u poznávacích zájezdů či u fakultativních výletů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu, případně na další omezení dle podmínek pro vstup do jednotlivých památek, zemí (min. akceptovatelného oblečení, apod.).


Delegáti cestovních kanceláří

Zastoupení CK v místě pobytu: CK zajišťují pro zákazníky česky nebo slovensky mluvící zástupce v místě pobytu. Tato služba nemusí být u individuálních Zájezdů "na míru" zajištěna. Pokud se vyskytne během Vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost zástupci CK. Zájmem nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste strávili dovolenou dle svých představ a abyste  se vraceli zpět domů spokojeni. Servis v exotických destinacích je většinou uskutečňován prostřednictvím obchodních partnerů pořádající CK. To znamená, že bývá v němčině nebo angličtině a jeho rozsah se omezuje na zajištění základních informací, event. zprostředkování výletů. V nutných případech se obraťte na pracovníky recepce hotelu, zástupce zahraničního partnera osobně či telefonicky nebo využijte asistenční non-stop linky CK uvedené v pokynech na cestu, pokud je taková linka pro daný zájezd nebo službu zřízena.


Přeprava těhotných žen, věková a další omezení

Při letecké přepravě těhotných žen do konce 34. týdne těhotenství, které jsou bez zdravotních komplikací, není obvykle vyžadováno potvrzení ošetřujícího lékaře. Pokud má těhotná žena v době do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je obvykle nutné předložit na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že těhotná žena může absolvovat leteckou dopravu. Při dopravě těhotných žen od konce 34. týdne těhotenství je obvykle vždy nutné předložit lékařské potvrzení na formuláři.

 Lékařské potvrzení nesmí být vystaveno dříve než 6 dní před nástupem cesty. Těhotné ženy po 34. týdnu (u vícečetného těhotenství po 28. týdnu) těhotenství nejsou dopravcem k přepravě vůbec akceptovány.

 Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých leteckých společností, které se mohou od sebe částečně lišit. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého zákazníka si ověřit podmínky letecké přepravy u letecké společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením, neboť každý letecký přepravce může mít podmínky přepravy těhotných žen či osob se zdravotním postižením odlišné. CK za případné odmítnutí přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti nemůže převzít odpovědnost.

 V případě lodních plaveb, pronájmu lodí, Zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, proto nemohou být přijaty takové zákaznice na palubu lodi v případě, že budou předpokládaný den odjezdu/odplutí ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Další omezení pro dovolenou na lodi, či zahrnující v sobě pobyt na lodi, nebudou přijaty děti, které nedosáhnou minimálně 6 měsíců věku do 1. dne plavby. Minimální věk pro plavby delší než 15 dnů (Afrika, Dálný Východ, Indický oceán a unikátní plavby) je 12 měsíců věku. Stejně tak vybrané hotely (většinou luxusní) neakceptují pobyt mladých dětí. Doporučujeme zákazníkům se informovat o takových či jakýchkoliv jiných omezeních, které se mohou účastníků týkat. Důrazně upozorňujeme na fakt, že je zodpovědností každého cestujícího si ověřit podmínky lodní přepravy u lodní společnosti, chce-li cestovat se zdravotním omezením nebo s dětmi. CK za případné odmítnutí přepravy ze strany přepravce nemůže převzít odpovědnost. Více informací najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců, které se mohou od sebe částečně lišit a které Vám rádi zprostředkujeme

Pokud je nabídka či cena omezena maximálním věkem dítěte, bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den, který následuje po dni čerpání poslední služby, to v praxi znamená, že pokud je např. zvýhodněná cena za dítě do věku 5 let, znamená to, že ještě poslední den dovolené (čerpání služby) nesmí být uvedenému dítěti 5 let, tzn., že věku 5 let musí dosáhnout nejdříve jeden kalendářní den po návratu z dovolené/cesty.

Pokud je nabídka či cena omezena minimálním věkem dítěte (např. v některých hotelech není možno ubytovat děti pod určitý věk), bere se jako rozhodný věk dítěte věk v den předcházející dni čerpání první služby, to v praxi znamená, že pokud je možný vstup dětí do určitého hotelu např. až od 5 let věku, bude povolen vstup jen takovému dítěti, které věku 5 let dosáhlo nejpozději den před začátkem dovolená/čerpání první služby.


Náročnost sjezdových tratí

U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva. Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější a ve Francii a Švýcarsku některé z nich nejsou upravovány či jsou upravovány jen zřídka nebo nepravidelně. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou, případně zelenou. U některých sjezdovek neplatí barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální.

Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení, který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnost vleků a lanovek však může být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně z důvodů technických.

V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras a to ať již z důvodu jejich malé tzv. vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin, pořádání závodů atp. Dodržovat je nutno ale i veškerá pravidla další, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno.

Řada středisek předkládá též nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů, podrobněji se informovat u některé z pojišťoven.

V případě jakéhokoli rozporu informací o kvalitě a typu sjezdovek platí informace uvedené na oficiálních materiálech provozovatele daného areálu.

V různých oblastech či místech mohou platit místní nařízení a pravidla, která je třeba dodržovat a doporučujeme Zákazníkům se informovat již v průběhu vyřizování objednávky či v místě pobytu. Např. 1. ledna 2005 vešel v platnost italský zákon, který všem dětem mladším 14 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby aj.


Late check out

Check-in (čas ubytování), check-out (čas opuštění ubytovací jednotky): Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje v den odjezdu obvykle do 12:00 hodin, možnost ubytování se v den příjezdu je dle možností hotelu a většinou není dříve než ve 14:00 hodin. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V některých případech CK nabízejí možnost zakoupení služby dřívějšího ubytování tzn. „early check-in“ a pozdějšího opuštění pokoje, tzv. „late check-out“. Dle kapacity ubytovacího zařízení nemusí být tyto služby umožněny či mohou být realizovány formou zvláštní místnosti či menšího pokoje atp.


Co je bakšišné

V arabských zemích se za služby téměř všude připlácí tzv. bakšišné. Bakšiš není povinný, ale kvalita služeb velmi často závisí ochotě dát, či nedat bakšiš. Bakšiš je zde považován za část mzdy zaměstnanců hotelu. v cestovním ruchu. Např. v EgyptěTunisu a v Turecku dělá 10 USD na recepci úplné zázraky s kvalitou pokoje.

Některé CK zahrnují bakšišné rovnou do svých cen, což je vždy uvedeno v cestovní smlouvě, některé vybírají bakšišné na konci zájezdu, ale jeho výši ponechávají na turistech a další ho nevybírají vůbec a nechávají to plně v rukou každého jednotlivce.


Kategorizace hotelů

Kategorizace ubytovacího zařízení: Oficiální hotelová kategorizace nemusí být totožná s kategorizací hotelu na místě a v některých destinacích (Egypt, Tunisko atd.) se může lišit od evropského standardu. I v komfortních hotelech mohou být některé pokoje jednodušeji zařízeny - vybavení vždy odpovídá popisu v katalogu. Velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován úklid. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje Vašim představám, požadavkům a finančním možnostem. Uvedené kategorie ubytování v nabídce CK mohou být jen orientační a nemusí vždy odpovídat oficiální kategorii hotelu. Hotelová kategorizace Vám pomůže při Vašem výběru:

 • * - velmi jednoduché objekty vhodné pro nenáročné hosty s minimálním komfortem

 • ** - objekty turistické třídy s účelným vybavením a jednoduchým rozsahem stravování

 • *** - běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

 • **** - kvalitní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami

 • ***** - luxusní hotely pro náročné hosty s nadstandardním vybavením a službami

 • + - vyšší kvalita základního stupně (např. hotel ***+)

V případech změny Vámi objednaného ubytovacího zařízení CK, ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech (např. z důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení atp.) dojít, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby. V některých případech CK místo označení hvězdičkou (*) používají jiné symboly - např. klíč, letadlo, vlastní logo CK atd. Význam však zůstává stejný.

Pokoje:
Rozdělování pokojů je plně v kompetenci recepce hotelu (pokud nemáte služby typu „pokoj s výhledem na moře“ zakoupeny) a CK na toto nemá žádný vliv. Jednolůžkové pokoje jsou zpravidla s příplatkem a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V některých hotelech může být za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením. Jednotlivé pokoje nemusí být stejně vybaveny a situovány, jak prezentuje fotografie na webu CK. CK nemůže garantovat zajištění pokoje zobrazeného na fotografii na www či v katalogu dodané managementem hotelu.

CK v žádném případě nemůže garantovat poskytnutí služeb, které nejsou zpoplatněny dle ceníku či splnění všech nezávazných přání klienta (např. požadavek na umístění ubytovací jednotky, patro, u výtahu apod.), výhled z balkonu nebo terasy, umístění více ubytovacích jednotek vedle sebe apod. Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze tehdy, pokud jsou zpoplatněny a zákazníkem uhrazeny. Pokud je v popisu ubytování uvedeno, že výhled je orientován na mořskou stranu / bazén / park může to znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. místní zeleň, atp.. V případě, že se jedná u ubytování s názvem „No Name“, tzn. bez uvedení konkrétní ubytovací kapacity (např. privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd.) jedná se vždy a různé ubytovací kapacity v daném letovisku, jejichž přesný název bude sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Vybavení a zařízení ubytovacích jednotek v soukromí je různorodé a odpovídá pouze vkusu a možnostem majitelů domů. Majitel domu bydlí obvykle přímo v dané ubytovací kapacitě či v její blízkosti. Fotodokumentace u těchto ubytovacích kapacit je pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy. Údaje o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atp. jsou orientační a měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nejzazšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližší pláži v okolí. Některé hotely zejm. v arabských a muslimských zemí mohou v ojedinělých případech vyžadovat oddací list v případě ubytování páru složeného z Evropana a občana muslimské/arabské země.


Jaký je rozdíl mezi studiem, apartmánem a hotelovým pokojem?

Studio je většinou jen místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením.
Apartmán bývá o více místnostech s kuchyňkou a sociálním zařízením.
Hotelový pokoj je bez kuchyňky a má sociální zařízení - strava je pak řešena v rámci zájezdu nebo individuelně.


Stravování a nápoje:

Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb.

Typy stravy:

 • (kontinentální) snídaně – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem

 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířený obvykle o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce

 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně

 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně; někdy je CK chybně bufetem (= teplé občerstvení) označováno též stravování typu "švédské stoly"

 • polopenze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně) a večeře (nápoje obvykle za poplatek)

 • plná penze – snídaně (u snídaně nápoje obvykle v ceně), oběd a večeře (u večera nápoje obvykle za poplatek)

 • all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů je zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv CK. Je třeba počítat s tím, že čerpání stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním, stejně tak otvírací a provozní dobou jednotlivých restaurací a barů v hotelu apod. a je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení. Rozsah čerpání služeb v první a poslední den může být částečně z tohoto důvodu omezen. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit nepřetržitě plastikový náramek, prokazovat se číslem pokoje, klíčem atp.

 • ultra all inclusive – zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, návštěva kadeřníka, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje (obvykle dražší zahraniční) zpoplatněny. Stejně tak konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (obvykle označeny jako a-la-carte) bývá většinou zpoplatněna a není součástí zaplacených služeb.

Při ubytování v apartmánech se nepředpokládá příprava složitých jídel (většinou jedna větší a jedna menší plotýnka). Omezena je rovněž možnost pečení v pečící troubě. CK nemůže ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu). Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být daný den stravování nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení se stravováním all inclusive může v některých případech čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Některé cestovní kanceláře mají v nabídce různé druhy úrovně stravování „all inclusive“, mohou být označeny různými názvy (např.: light all inclusive, super class all inclusive,…). Ve většině případů se jedná o různé modifikace all inclusive stravování, s určitými omezeními nebo rozšířeními.

Rozsah stravování se velmi liší dle mnoha faktorů - např. země, cenové hladiny, úrovňe a též velikosti hotelu. Stravování soft all inclusive je stejný jako all inclusive ale bez alkoholických nápojů. Např. 5* hotel, který má 1000 pokojů v ceně 30 000,- má nabídku all inclusive mnohem bohatší, než 3* hotel se 100 pokoji v ceně 12 000,- Kč.


Servis a služby hotelu:

Pokud jde o služby zaměstnanců v určitých destinacích, odpovídá úroveň poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva (např. menší zkušenost a určitá ležérnost při plnění povinností a poskytování služeb). Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Období před a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nemusí být v provozu. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá žádná CK žádný vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce. Takové případy můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při rezervování ty nejaktuálnější zprávy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá (dle stavebního stylu objektu).

Plážové služby: Pláže mohou být veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh). Použití lehátek a slunečníků může být u vybraných kapacit za poplatek, stejně jako využití sportovních programů atd., pokud není uvedeno jinak. Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci střediska. Údaje o vzdálenosti pláží od ubytovacího objektu, uváděné v popisech, jsou vždy pouze orientační.

Bazény: Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy musí být bazén vyhříván nepřetržitě. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím/filtračním zařízením, a proto může dojít v období vyšších teplot k tomu, že bude bazén vyprázdněn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu nemusí vždy přesně odpovídat kapacitě hotelu.

Klimatizace/topení: Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. Může se jednat o klimatizaci ovládanou centrálně, pak její zapínání, vypínání a regulace z hlediska doby a délky může záviset pouze na rozhodnutí hotelu. Klimatizace může být v některých případech v provozu pouze několik hodin denně či jen v určitém ročním období.

Hmyz: Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů, pracovníků a obyvatel se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.

Cennosti a trezory: Cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty, mobilní telefony, počítače a veškeré cenné předměty si uložte do hotelového trezoru, který je většinou součástí vybavení pokoje nebo k pronajmutí na recepci. Někdy za poplatek. Za mimo trezor odložené věci ubytovací zařízení nepřebírají zodpovědnost.

Oblečení: V některých hotelech (především vyšší kategorie 4* až 5*) může být vyžadováno společenské oblečení během večeře. U mužů to většinou znamená nosit dlouhé kalhoty.


Zkratky:

V praxi jsou používány určité zkratky, jejichž význam je uveden níže.

SGL single room = jednolůžkový pokoj

DBL double room = dvoulůžkový pokoj

TPL triple room = třílůžkový pokoj

HTL hotel

APT airport = letiště

BUS autobusová doprava

HB half board = polopenze

AI all inclusive forma stravování

UAI ultra all inclusive forma stravování

BS bez stravy = ubytování bez stravy

SS se snídaní

FB full board = plná penze

LM last minute = zájezd obvykle se sníženou cenou koupený na tzv. poslední chvíli

FM first minute = zájezd obvykle se sníženou cenou zakoupený na tzv. včasný nákup

SLM super last minute = zájezd obvykle se sníženou cenou koupený v kratší době před odletem/odjezdem než zájezdy typu last minute

PAX passenger = cestující

Infant dítě věku 0 až 2 roky bez nároku na lůžko a sedadlo


Ceny zájezdů a služeb

Ceny zájezdů a služeb uvedených na webu, jsou aktualizovány , tak jak je dodávají pořádající CK. I přes maximální snahu nabízet vždy jen nejaktuálnější ceny může v ojedinělých případech dojít k situaci, kdy uvedená nabídka či cena není aktuální (liší se cena, nabídka je již vyprodaná atd.). Za tuto skutečnost nenese CK žádnou odpovědnost, z rezervačních systémů CK apod. Závazná je tedy až cena uvedená na platně uzavřené smlouvě.


Ceny ubytování

Ceny v ubytovací jednotce typu apartmán, studio apod. mohou být uvedeny při maximální obsazenosti této ubytovací jednotky, tzn. že například v případě ubytování pouze 2 osob ve 4lůžkovém apartmánu, je nutno uhradit cenu za všechny 4 osoby; cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti takové ubytovací jednotky. Pokud v ubytovací jednotce je ubytována pouze jedna osoba, cena je obvykle navýšena o příplatek „jednolůžkový pokoj“. Též pokud cestuje jedna dospělá osoba a jedno dítě, je nutno ve většině případů uhradit cenu za dva dospělé, tj. není možné na dítě aplikovat dětskou cenu, která platí vždy při ubytování se dvěma dospělými osobami. Stejně tak pokud se jedná o ubytování v jinak nadstandardních ubytovacích jednotkách („pokoj s výhledem na moře“) bude cena navýšena o tento příplatek. O této skutečnosti je klient vždy informován ještě před podpisem smlouvy


Doplňující informace

Doplňující informace uvedené v nabídce na webu, které nejsou součástí potvrzené smlouvy, jsou pouze orientační. Jedná se zejména o časy letů, piktogramy informující o vybavení ubytovací kapacity (lednice, klimatizace, apod.) či těch upozorňujících klienty na nabídku výhod, dárků, bonusů a speciálních akcí CK.

Shrnutí některých druhů zboží a množství, v jakém je jejich dovoz ze zahraničí do České republiky dovolen: Od cla, DPH a SPD se osvobozuje zboží dovážené cestujícími, jehož celková hodnota nepřesahuje v případě cestujících v letecké dopravě částku 430 EUR na osobu. Při dovozu zboží cestujícím mladším 15 let se částka snižuje na 200 EUR na osobu.

Množstevní limity u vybraných výrobků: Fyzické osoby, které dováží níže uvedené vybrané výrobky pro osobní spotřebu ze zemí mimo EU, budou propuštěny s osvobozením od cla, spotřební daně a daně z přidané hodnoty v tomto množství:

(a) Tabák, tabákové výrobky:

 • 200 ks cigaret nebo

 • 100 ks doutníčků do 3 gramů nebo

 • 50 ks doutníků nebo

 • 250 g tabáku ke kouření

Každé množství v písm. a) až písm. d) představuje 100 % celkového povoleného množství tabákových výrobků, tzn. nelze propustit současně všechny druhy v uvedeném množství, ale pouze jejich přiměřenou kombinaci.

(b) Alkohol, alkoholické nápoje:

 • 1 litr alkoholického nápoje, jehož skutečný obsah lihu přesahuje 22 % objemových, nebo nedenaturovaného alkoholu s obsahem lihu nejméně 80 % objemových, nebo

 • 2 litry alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % objemových nebo

 • 4 litry tichého vína a 16 litrů piva.

Každé uvedené množství představuje 100 % celkového povoleného množství - tzn. nelze povolit současně vše, ale přiměřenou kombinaci uvedených výrobků. Osvobození u tabákových a alkoholických nápojů se neposkytuje osobám mladším 18 let. U nadlimitního dovozu alkoholických nápojů přistupují pracovníci celního úřadu rovněž k doměření cla, spotřební daně a DPH.

Oblast zákazů a omezení: Poměrně častým a hodně se opakujícím negativním jevem je také dovoz „suvenýrů“, které podléhají úmluvě CITES o ohrožených druzích živočichů a rostlin (korály, některé druhy kaviáru, lastur, schránek mořských živočichů, výrobky z kůží, některá živá zvířata a rostliny). Podrobnější informace jsou také k dispozici na: http:www.cizp.cz. Zákazník by si měl před dovozem zjistit případně být poučen, zda zboží, které kupuje a zamýšlí dovézt do ČR, nepodléhá zákazům nebo omezením podle právních předpisů o ochraně některých druhů živočichů a rostlin nebo výrobků z nich. Další z oblasti, kterou je třeba zmínit, je přísný režim, resp. omezení vstupu produktů živočišného původu (maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky) na území EU. Produkty živočišného původu mohou obsahovat choroboplodné zárodky způsobující choroby, proto je třeba v souladu s příslušnými veterinárními právními předpisy tyto produkty, když jsou u cestujícího při dovozu zjištěny, vyhodit do připravených košů v příletové části celního úřadu. Případné podrobnější informace je možné získat na: www.svscr.cz. Jestliže již cestující dováží zboží v nadlimitním množství nebo zboží podléhající zákazům a omezením nebo si svým dovozem zboží není jistý, je vždy nezbytné, aby tyto skutečnosti z vlastní vůle výslovně oznámil celníkovi v tzv. „červené zóně“, po odebrání podaných zavazadel z karuselu po příletu na letiště v ČR. Jen tak se vyhne svému případnému protiprávnímu jednání v případě překročení stanovených zákazů či omezení. Na pražském letišti Václava Havla je totiž zaveden tzv. systém červené a zelené zóny pro cestující, kteří nemají nic k proclení (zelená zóna), a cestující, kteří dováží zboží k proclení, včetně zboží v nadlimitním množství nebo podléhající zákazům a omezením. V tomto případě musí vždy vstoupit do červené zóny, která je zřetelně vyznačena, a zde zboží projednat. Naším společným zájmem je, aby zákazníci byli jasně a srozumitelně informováni o svých právech a povinnostech při přepravě zboží ze třetích zemí.  

 

 


Kontakt

CA NUPI

Zálesí 1591
250 82 Úvaly+420 775 262 559


AKTUÁLNÍ ZÁJEZDY ZDE

 

K MOŘI                       

   

ZA POZNÁNÍM 

           
                
 

LÁZNĚ WELLNESS     

 
  

   NA HORY

 
 
Nabízíme zájezdy renomovaných, ověřených cestovních kanceláří. Aktuální nabídka First minute a Last minute. Zajišťujeme pobyty u moře, poznávací zájezdy, eurovíkendy, lyžování, pobyty v chalupách či lázních.
 
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/
Kompletní nabídka poznávacích zájezdů zde:   ON-LINE

Více zde: https://canupi.webnode.cz/zajezdy/poznavaci-zajezdy/